Swipe to view more

ลำดับ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท
ตำแหน่ง
1 ดร. จำลอง อติกุล ประธานคณะกรรมการ / กรรมการอิสระ
2 นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3 นายวิชิต กรวิทยาคุณ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4 นายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
5 นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  กรรมการ
7 นายโทมัส ชาร์ลส วิลสัน กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
8 นายลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
9 นายลักษณ์ ทองไทย กรรมการ
10 นายแอรอน มิชเชล ไฟรเออร์ กรรมการ
11 นายโยเฮิน อเล็กซานเดอร์ ฮาก กรรมการ
12 นายเต คิม เล็ง กรรมการ
13 นายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ กรรมการ
14 นายโพ ฮยอน เอง กรรมการ
15 นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ์ กรรมการ