บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถือว่า“ความรับผิดชอบต่อสังคม” (CSR: Corporate Social Responsibility) เป็นภารกิจ / พันธะสัญญาของบริษัท ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ก็ควรจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไทยให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน

ธุรกิจประกันภัยนั้นเป็นธุรกิจของการให้ความช่วยเหลือทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้กับลูกค้าจึงทำให้บริษัทฯ ตระหนักถึงภารกิจที่ต้องการทำเพื่อสังคม การทำธุรกิจเพื่อผลตอบแทนเป็นเพียงส่วนหนึ่งขององค์ธุรกิจโดยรวม เพราะภารกิจของบริษัทฯ จะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ บริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เป็นการตอบแทนให้กับสังคมที่เราอาศัยและให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นองค์กรหนึ่งของสังคมไทยที่เน้นความสำคัญของการให้ เพื่อตอบแทนสังคม บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านทางโครงการต่างๆ ที่มี โครงการเหล่านี้ล้วนเป็นโครงการที่พนักงานของบริษัทฯ ได้ริเริ่มอาสาทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ด้านสังคม บริษัทฯ ให้การสนับสนุนในทุกระดับสำหรับผู้ที่มีความสนใจ และต้องการมีส่วนร่วมในโครงการเหล่านี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และการมีความรับผิดชอบอันเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำขึ้นนั้นมีคุณค่าต่อทุกฝ่ายและต่อสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะมีผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรมมากหรือน้อยก็ตาม

หัวใจของงานรับผิดชอบต่อสังคมในมุมมองของบริษัทฯ คือ การมีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง บริษัทฯ มอบสิทธิและโอกาสให้กับพนักงานในการอุทิศเวลาให้กับการเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังสามารถเสนอโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาอีกด้วย บริษัทฯ มีเงื่อนไขในการนำเสนอโครงการใหม่ๆ โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่ร่างไว้ในเอกสารนี้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของโครงการ เป้าหมาย และความต้องการที่แท้จริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
นอกเหนือจากความภาคภูมิใจที่จะได้รับจากการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการเพื่อสังคมแล้ว ในแต่ละปี บริษัทฯ ก็ยังให้ความสำคัญกับการอุทิศตนให้กับโครงการเพื่อสังคมอีกด้วย โดยบริษัทฯ จะมีการพิจารณาถึงผลลัพธ์ และคุณค่าของโครงการต่างๆ ที่ทีมงานได้ทำร่วมกันไว้