ผู้ถือหุ้นจะได้รับแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2565 พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code) หากท่านมีความประสงค์จะขอรับเอกสารดังกล่าวในแบบรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์มาที่
คุณนริศรา อุดมวงศ์
เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์:    02-305-7461
อีเมล์:       narissara.u@azay.co.th