เราใส่ใจในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท“/“เรา”) ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงจัดทำคําชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่ออธิบายให้ท่านทราบเกี่ยวกับการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการข้อมูลดังกล่าว เช่น วิธีการและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) วัตถุประสงค์ในการประมวลผล และใครที่เราจะเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลให้ รวมทั้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และระยเวลาการจัดเก็บข้อมูลของท่าน

1.    คำนิยาม

 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง นิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • กลุ่มอลิอันซ์ หมายถึง Allianz SE บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของ Allianz SE ซึ่งรวมถึงกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา
 • กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา หมายถึง บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย และ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล และ บริษัท มายเฮลท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

2.   ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ คำนำหน้า หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่สามารถระบุตัวตน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) วันเดือนปีเกิด ชื่อบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการศึกษาหรือประวัติการทำงาน สถานภาพตามกฎหมาย เป็นต้น
 • ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ที่บริษัทได้รับจากกิจกรรมการท่องเว็บออนไลน์ ชื่อบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย หรือข้อมูลสำหรับสมัครใช้บริการในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆของบริษัท
 • บันทึกภาพหรือการสนทนาเมื่อท่านเข้าร่วมประชุม หรือติดต่อกับบริษัทในทุกช่องทาง
 • หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ และวัน เวลา และระยะเวลาที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ ซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทดำเนินการใดๆ ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ บริษัทอาจจะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านได้

 

3.   เราได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างไร

3.1 บริษัทได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:

 • บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง ตามเอกสารที่ท่านได้ยื่นไว้กับบริษัท หรือจากการติดต่อต่างๆ ของท่านในทุกช่องทางการติดต่อของบริษัท หรือจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือสมัครขอใช้บริการแอปพลิเคชั่นต่างๆ ของบริษัท
 • บริษัทยังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา กลุ่มอลิอันซ์ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นๆ หรือผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

3.2 บริษัทจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

Swipe to view more

ฐานที่ใช้อ้างตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

การกฏิบัติตามสัญญา หรือการดำเนินการตามคำขอของท่าน

 • เพื่อให้บริการหรือดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามสัญญาหรือข้อผูกพัน
 • เพื่อติดต่อ สื่อสารข้อมูลที่จำเป็น เช่น การจัดส่งวาระการประชุม การแจ้งการจ่ายเงินปันผลหรือผลประกอบการ การแจ้งข้อมูลเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นต้น
 • ตรวจสอบการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเมื่อมีการประชุมต่างๆ

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกฎหมายอื่นที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจ

 • การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพการทำลายล้างสูง กฎหมายล้มละลาย ภาษีอากร เป็นต้น
 • เพื่อการแจ้งแต่งตั้งกรรมการ หรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ เช่น กระทรวงพาณิชย์          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
 • เพื่อเปิดเผยหรือนำส่งข้อมูล เอกสาร ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด เช่น รายงานการตรวจสอบ หรือการรายงานธุรกรรมผิดปกติหรือการทุจริต ผลการจัดการเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
 • เพื่อการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งได้มีการร้องขอเป็นครั้งคราว เช่น คำสั่งศาล หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นต้น

จำป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น

 • เพื่อจัดทำสถิติ ทำวิจัย สำรวจความพึงพอใจ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนากลยุทธ์หรือปรับปรุงการให้บริการของบริษัท
 • เพื่อการตรวจสอบ ตรวจจับ เพื่อรักษาความปลอดภัย หรือป้องกันการทุจริตฉ้อโกง
 • เพื่อให้บริษัท กลุ่มอลิอันซ์ หรือกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการทดสอบระบบของบริษัท การจัดการฐานะทางการเงิน ความสามารถทางธุรกิจ การวางแผน การสื่อสาร การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน การปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึง การบริหารจัดการข้อมูล การเก็บบันทึก ทำสำเนา หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมต่างๆของบริษัท รวมถึงการสื่อสารข้อมูล จดหมายข่าวต่างๆ
 • เพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนของท่าน หรือการรักษาความสัมพันธ์กับท่าน

ความยินยอม

 • เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องขอความยินยอมตามกฎหมาย หากบริษัทไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หรือไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพียงพอ อาจเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการตามสัญญาหรือคำขอของท่านได้
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้รับความยินยอมเป็นครั้งคราว เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เว้นแต่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องขอความยินยอมตามกฎหมาย
ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 13. 
ทั้งนี้ บริษัทอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายของท่านหรือสุขภาพของบุคคล หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท

4.   ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใคร

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามที่มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำสั่งของเรา โดยการเปิดเผยจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามข้อกำหนดของกฎหมาย
 • บริษัทในกลุ่มอลิอันซ์ กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา
 • บริษัทที่เป็นคู่สัญญา หรือสถาบันการเงิน ผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี เช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์หรือแอปพลิเคชั่น (Cloud/Application Service Provider) การจัดเก็บเอกสาร การจัดส่งเอกสาร การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการพิจารณาหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบรวม การซื้อหรือขายกิจการ การร่วมทุน การมอบหมายงาน การถ่ายโอน หรือการจัดการอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเรา

5.   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลที่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกประมวลผลทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทยโดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางสัญญาที่เกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัย เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูล

เมื่อใดก็ตามที่เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการประมวลผลนอกราชอาณาจักรไทยหรือไปยังกลุ่มอลิอันซ์ เราจะปฏิบัติตาม “มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มอลิอันซ์” (BCRs) ซึ่งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้

ท่านสามารถเข้าถึงเอกสาร BCRs และ เอกสารรายชื่อของบริษัทในกลุ่มอลิอันซ์ที่ปฎิบัติตาม BCRs ได้ที่

www.allianz.com/en/privacy-statement.html#bindingcorporaterules

ในกรณีที่ BCRs ไม่ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด เราจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปนอกราชอาณาจักรไทยนั้นจะได้รับการคุ้มครองเหมือนกับการประมวลในราชอาณาจักรไทย เช่น การจัดให้มีข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clause) เป็นต้น

6. สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีอะไรบ้าง

ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • เข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพิกถอนการให้ความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลภายใต้ความยินยอมของท่าน
 • ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านโต้แย้งถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด (ถ้ามี)
 • ขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตนเองหรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • ยื่นข้อร้องเรียนโดยตรงกับเรา หรือยื่นต่อหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พบการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านี้โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 13. 

ในกรณีที่ท่านขอยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถให้บริการได้ หรือเกิดข้อจำกัดในการทำธุรกรรมหรือให้บริการบางประเภท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ท่านไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือข้อมูลข่าวสาร หรือไม่ได้รับบริการบางประเภทจากบริษัท

บริษัทอาจจะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้ในกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือบริษัทมีความชอบธรรมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอของท่านตามที่บริษัทเห็นสมควร

7.   เราจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อประมวลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และจะเก็บรักษาต่อเนื่องต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตามบริษัทอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทเห็นว่าบริษัทยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของบริษัท เป็นต้น

8. มีการใช้ Cookies บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่

บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ (Cookies) หรือ Tags เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร 

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ทำให้เราสามารถตรวจสอบว่ามีการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและของเราในอดีตหรือไม่ และใช้ในการระบุส่วนที่เป็นที่นิยมที่สุดของเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อท่านได้มีการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าคุกกี้แล้ว การตั้งค่าดังกล่าวจะนำไปใช้กับการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเหตุผลทางด้านเทคนิคที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจมีผลต่อการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน เช่น การที่ท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านใหม่ การลบคุกกี้ หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทจากเบราว์เซอร์หรือเครื่องมืออื่น การตั้งค่าคุกกี้ที่ท่านทำไว้อาจสูญหายได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในบางประเทศอาจขอให้ท่านยืนยันการตั้งค่าคุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้งแรก ถ้าท่านอยู่ในประเทศที่กำหนดให้ถูกตั้งค่าคุกกี้ของท่านโดยอัตโนมัติ ท่านอาจจะได้รับการขอให้ตั้งค่าดังกล่าวอีกครั้งเมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ในอนาคต

ในหลายๆ กรณี ท่านสามารถควบคุมเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลนี้โดยการใช้เบราว์เซอร์ของท่านเอง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้มีการตั้งค่าตามที่ท่านต้องการว่าให้มีการเตือนหรือยอมรับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้หรือไม่ ท่านสามารถหาความสามารถเฉพาะของเบราว์เซอร์ของท่านและคำแนะนำในวิธีการใช้งานดังกล่าวได้จากคู่มือหรือไฟล์ช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน

การปฏิเสธ การจำกัดการใช้งาน หรือการปิดใช้งานเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ อาจทำให้ประสิทธิภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทลดลง หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

9. การปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ของบริษัทถูกใช้งานอย่างไร

เว็บไซต์ของบริษัทใช้ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้ ("ปลั๊กอิน"):

Swipe to view more

ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดีย

ดำเนินการโดย

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ปุ่มเฟซบุ๊ก

(Facebook)

Meta Platforms, Inc.

1 Hacker Way, Menlo Park, California, U.S.

https://facebook.com/privacy/policy

 

ปุ่ม ทวีต

(Tweet)

Twitter Inc.

795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

https://twitter.com/privacy

ปุ่มยูทูบ

(YouTube)

YouTube

901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, United States

https://www.youtube.com/about/policies/

 

ปลั๊กอินทั้งหมดถูกระบุด้วยชื่อแบรนด์ของ ผู้ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), ยูทูบ (YouTube) หากท่านโต้ตอบกับปลั๊กอิน เช่น การกดวีดีโอบนยูทูป ข้อมูลจะถูกโอนโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของท่านไปยังผู้ปฏิบัติการและถูกบันทึกโดยผู้ปฏิบัติการ

10. มาตรการความปลอดภัยอะไรที่เราได้ดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

เราได้ใช้มาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิคและด้านองค์กรตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท จากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ผิดประเภท สูญหาย หรือถูกทำลาย

11. เราจะจัดการกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปและกลับจากบริษัทอย่างไร

ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่งไป และกลับจากบริษัทได้รับการป้องกันโดย มาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิค และด้านองค์กรที่เหมาะสม และอาจเข้าถึงได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผล เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับได้กำหนด โดยบุคคลในฝ่ายที่กำหนด (เช่น ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามกฏระเบียบ, ฝ่ายบริหารความเสี่ยง) ทุกขั้นตอนของกระบวนการ รวมถึงเกณฑ์การค้นหาที่ใช้ จะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกกำจัดหลังจากระยะเวลาการเก็บรักษาได้สิ้นสุดลง

12. อะไรที่ท่านควรพิจารณาเมื่อส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปจะไม่ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (เช่น ส่งไปยัง หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านข้อความอิเล็กทรอนิกส์) รวมไปถึงการดาวน์โหลดข้อมูลหรือไฟล์จากเว็บไซต์ของบริษัท อาจถูกเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจนำไปสู่การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือความผิดพลาดทางเทคนิค ถึงแม้ว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับจะอยู่ในประเทศเดียวกัน ข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตอาจถูกส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและส่งต่อไปยังประเทศที่มีระดับการป้องกันข้อมูลต่ำกว่าในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

บริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความปลอดภัยของข้อมูลของท่านขณะที่ถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตถึงบริษัท เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านอาจเลือกวิธีการสื่อสารอื่นกับบริษัทตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม

13. ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางใด?

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้

 • บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 • 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น.
 • โทรศัพท์: 02-305-7374
 • อีเมล์: cs@allianz.co.th

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ DPO_Report@allianz.co.th

14. เรามีความถี่ในการปรับปรุงคำชี้แจงข้อมูลส่วนบุคคลแค่ไหน

เราทำการทบทวนคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นประจำ เราแน่ใจว่าประกาศฉบับที่เป็นปัจจุบันจะอยู่บนเว็บไซต์ของเราที่ https://www.ayud.co.th/

บริษัทอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเว็บไซต์ของบริษัท หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านกำหนดไว้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภายหลังจากที่ประกาศในเว็บไซต์ของเรา

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ข้อความระหว่าง 2 ภาษานั้นขัดหรือแย้งกัน ให้ใช้ภาษาไทยเป็นสำคัญ

 

คำชี้แจงส่วนบุคคลฉบับนี้ ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566