ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงโครงการ (Insight)
บริษัทฯ เน้นให้พนักงานอาสาสมัครมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความจำเป็น และความเหมาะสมของแต่ละโครงการ

การเข้าถึงในระดับท้องถิ่น (Localization)
กิจกรรมหรือโครงการที่นำเสนอควรเป็นประโยชน์และสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น สังคม ชุมชน และ หรือ สิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วม (Involvement)
การมีส่วนร่วมจากพนักงานเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ

สู่การพัฒนาการ (Transformation) อย่างยั่งยืน
ถ่ายทอดความคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการ หรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ในปี 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ของบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมโดยมีการทำโครงร่างประกอบการทำงาน (framework) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ใช้ชื่อว่า ความมั่นคงในชีวิต หรือ Stability in Life โดยให้ความสำคัญถึงดุลยภาพในการใช้ชีวิตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีต่อธุรกิจ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ประชาชน และสภาพแวดล้อมให้เจริญเติบโตไปในแนวทางเดียวกันอย่างยั่งยืน