• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 75 (E-AGM)
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2566 ครั้งที่ 74 (E-AGM)
 • ถาม-ตอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2566 ครั้งที่ 74 (E-AGM)
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)_E-AGM
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565_E-AGM
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 • การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 • แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 • หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2565 ครั้งที่ 73 (E-AGM)
 • ถาม-ตอบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2565 ครั้งที่ 73 (E-AGM)
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)_E-AGM
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565_E-AGM
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในการเข้าซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทเอ็ทน่าในประเทศไทย
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 • การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect
 • ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect
 • คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (PC / Laptop)
 • คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Mobile)
 • คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Web Browser)
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 72 (E-AGM)
 • ประกาศแจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)_E-AGM
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564_E-AGM
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 • แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 • การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect
 • คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (PC / Laptop)
 • คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Mobile)
 • คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Web Browser)
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

               มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

 

               แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19

 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 71)
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 71
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)
 • หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2563
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง และขั้นตอนการประชุม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

               มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

 

               แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19

 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 หรือ “AYUD-W1”
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 70
 • แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

                  เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

                           เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 - 8

                           ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 • แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 1 หรือ “AYUD-W1”
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69/2561

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 • หนังสือชี้แจงผู้ถือหุ้น
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

                 เอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

                           แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

                           ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ประจำปี 2560

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 67 ประจำปี 2559

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ประจำปี 2558
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ประจำปี 2558

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 

               การแจ้งที่อยู่หลักในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ประจำปี 2557
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65 ประจำปี 2557

 

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 9

 

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์   ของ บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล

 

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดเตรียมโดย บริษัท ที่ปรึกษา เอเชียพลัส จำกัด

 

             หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ประจำปี 2556
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ประจำปี 2556
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ประจำปี 2553
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ประจำปี 2553

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 

               หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ประจำปี 2555
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63 ประจำปี 2555

        สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ

        บมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล

        สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จัดเตรียมโดย

        บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2554
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2554
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2554
 • หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ประจำปี 2554