• หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า
 • หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 • แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75 ประจำปี 2567
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 75) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี
 • ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 • แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
 • หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 • อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (AYUD) เข้าซื้อกิจการเอ็ทน่า ประเทศไทย เสริมแกร่งธุรกิจประกันสุขภาพในตลาดประเทศไทย
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 • แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 • หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 • แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ (AYUD-W1) ครั้งสุดท้าย
 • แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ AYUD-W1
 • แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 • การจ่ายเงินปันผลระหวางกาล และการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 • AYUD จะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นในวันที่ 13 พ.ย. 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ AYUD ออกเสียงลงคะแนนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ตามที่เสนอ ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของบริษัทฯ ในเชิงกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งข้อเท็จจริงที่สำคัญบางประการเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของท่าน ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ
 • AYUD เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมพิจารณาการดำเนินการตามแนวทางการทำงานร่วมกันในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยกับกลุ่มอลิอันซ์ 13 พฤศจิกายนนี้
 • แถลงการณ์จากกลุ่มอลิอันซ์ และบริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จากัด (มหาชน) (AYUD)
 • การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 69 ประจำปี 2561
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเห็นชอบในหลักการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ (Allianz Group) ซึ่งยังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกพันใดๆ
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
 • นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • ความคืบหน้าการเข้าซื้อ บจ.บีที ประกันภัย