• การกำกับดูแลกิจการ
  • มาตรฐานต่อต้านการคอร์รัปชัน
  • แนวทางการเปิดเผยและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทย่อย (AAGI)
  • แนวทางการเปิดเผยและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทร่วม (AZAY)
  • จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มอลิอันซ์